CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Công văn số 708/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Thứ 6, 18/8/2017


Công văn số 512/STP-XLVPHC&TDTHPL ngày 03/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ 4, 5/7/2017


Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 28/6/2017


Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017

Thứ 2, 12/6/2017


Công văn số 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/6/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ 2, 12/6/2017


Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017

Thứ 6, 14/4/2017


Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017

Thứ 4, 29/3/2017


Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 24/01/2017 của Sở Tư pháp

Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Thứ 4, 29/3/2017


Quyết định số 30/QĐ-STP ngày 28/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Thứ 4, 15/3/2017


Quyết định số 30/QĐ-STP ngày 28/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Thứ 4, 15/3/2017Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang