CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Công văn số 1238/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp

V/v Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Thứ 2, 17/12/2018


Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/10/2018


Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 28/3/2018 của Sở Tư pháp

Theo dõi tình hình thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 31/8/2018


Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018 - 2022

Thứ 3, 28/8/2018


Công văn số 719/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 31/7/2018 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội

Thứ 4, 1/8/2018


Công văn số 1475/BTP-XLVPHC&TDTHPL ngày 03/5/2018 của Bộ Tư pháp

V/v ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018

Thứ 6, 6/7/2018


Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022"

Thứ 6, 6/7/2018


Công văn số 632/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/7/2018 cảu Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 6, 6/7/2018


Công văn số 500/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/6/2018 của Sở Tư pháp

V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mói, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”

Thứ 4, 6/6/2018


Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 21/02/2018 cảu Sở Tư pháp

V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Thứ 3, 27/2/2018Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang