CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 21/12/2017


Báo cáo số 228/BC-STP ngày 10/10/2017 của Sở Tư pháp

kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp năm 2017

Thứ 2, 4/12/2017


Báo cáo số 228/BC-STP ngày 10/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp năm 2017

Thứ 2, 23/10/2017


Công văn số 3168/UBND-TH ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 4

Thứ 6, 13/10/2017


Công văn số 823/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 21/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Thứ 2, 25/9/2017


Công văn số 741/STP-HCTP ngày 29/8/2017 của Sở Tư pháp

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Thứ 4, 30/8/2017


Công văn số 708/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Thứ 6, 18/8/2017


Công văn số 512/STP-XLVPHC&TDTHPL ngày 03/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ 4, 5/7/2017


Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 28/6/2017


Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017

Thứ 2, 12/6/2017Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang