CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 330/CTGPL-TC&QLCL

V/v sử dụng kinh phí trợ giúp pháp lý

Thứ 2, 25/6/2018


Báo cáo số 113/BC-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 6 năm 2018)

Thứ 2, 25/6/2018


Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 14/5/2018 của Sở Tư pháp

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chí xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 16/5/2018


Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/3/2018 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai chính sách trợ giup pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018

Thứ 4, 4/4/2018


Quyết định số 184/QĐ-STP ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp

V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thứ 2, 29/1/2018


Công văn số 104/BTP-TGPL ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp

V/v ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2018

Thứ 4, 24/1/2018


Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018

Thứ 4, 24/1/2018


Báo cáo số 04/BC-STP ngày 19/01/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 01/2018)

Thứ 2, 22/1/2018


Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 280/BC-STP ngày 21/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 11 năm 2017)

Thứ 5, 23/11/2017Tổng số: 31 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang