CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số 187/BC-STP ngày 17/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 8 năm 2017)

Thứ 6, 18/8/2017


Báo cáo số 131/BC-STP ngày 20/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 6/2017)

Thứ 6, 23/6/2017


Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 14/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

Thứ 2, 19/6/2017


Công văn số 1886/BTP-TGPL ngày 05/6/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn về nội dung và thủ tục thanh quyết toán đối với các hoạt động của Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg

Thứ 2, 12/6/2017


Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/5/2017 của Bộ Tư pháp

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Thứ 4, 24/5/2017


Báo cáo số 79/BC-STP ngày 16/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 5 năm 2017)

Thứ 5, 18/5/2017


Báo cáo số 50/BC-STP ngày 17/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 4 năm 2017)

Thứ 3, 18/4/2017


Báo cáo số 07/BC-STP ngày 19/01/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Thứ 4, 29/3/2017


Công văn số 173/BTP/TGPL ngày 08/3/2017 của Bộ Tư pháp

V/v ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý năm 2017

Thứ 3, 28/3/2017


Quyết định số 390/QD-HĐPH ngày 22/3/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017

Thứ 3, 28/3/2017Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang