CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 184/QĐ-STP ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp

V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thứ 2, 29/1/2018


Công văn số 104/BTP-TGPL ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp

V/v ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2018

Thứ 4, 24/1/2018


Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018

Thứ 4, 24/1/2018


Báo cáo số 04/BC-STP ngày 19/01/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 01/2018)

Thứ 2, 22/1/2018


Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 280/BC-STP ngày 21/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 11 năm 2017)

Thứ 5, 23/11/2017


Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp

Thứ 5, 2/11/2017


Báo cáo số 245/BC-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 10 năm 2017)

Thứ 2, 23/10/2017


Báo cáo số 208/BC-STP ngày 15/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 9/2017)

Thứ 5, 28/9/2017


Báo cáo số 187/BC-STP ngày 17/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 8 năm 2017)

Thứ 6, 18/8/2017Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang