CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 07/01/2022 cảu Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022

Thứ 3, 25/1/2022


Công văn số 104/UBND-NC ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

Thứ 3, 11/1/2022


Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 07/01/2022 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 7, 8/1/2022


Công văn số 5008/BTP-TGPL ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý năm 2022

Thứ 6, 7/1/2022


Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người ngèo và đối tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022)

Thứ 5, 6/1/2022


Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp

về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2021

Thứ 6, 17/9/2021


Báo cáo số 154/TGPL-NV1 ngày 14/9/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Thứ 4, 15/9/2021


Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc và trang phục trợ giúp viên pháp lý cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 3, 7/9/2021


Thông báo số 06/TB-CTLQC của Công ty luật Quốc Cường

Về việc thông báo bổ sung danh sách luật sư tham gia TGPL tại tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 12/8/2021


Công văn số 356/CTGPL-CS&QLNV ngày 110/8/2021 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

V/v hưởng ứng ngày thành lập tổ chức TGPL, ngày vì người nghèo và ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Thứ 4, 11/8/2021Tổng số: 79 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang