CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 5/12/2018


Quyết định số 145/QĐ-TGPL ngày 05/10/2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí xét duyệt hồ sơ lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 9/10/2018


Báo cáo số 190 /BC-STP ngày 20/9/2018 cảu Sở Tư pháp

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Tháng 9)

Thứ 6, 21/9/2018


Báo cáo số 162/BC-STP ngày 16/8/2018 của Sở Tư pháp

kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo tháng 8/2018

Thứ 2, 20/8/2018


Công văn số 330/CTGPL-TC&QLCL

V/v sử dụng kinh phí trợ giúp pháp lý

Thứ 2, 25/6/2018


Báo cáo số 113/BC-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 6 năm 2018)

Thứ 2, 25/6/2018


Báo cáo số 75/BC-STP ngày 18/5/2018 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Thứ 6, 25/5/2018


Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 14/5/2018 của Sở Tư pháp

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chí xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 16/5/2018


Báo cáo số 53/BC-STP ngày 17/4/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 4 năm 2018)

Thứ 6, 20/4/2018


Quyết định số 57/QĐ-STP ngày 23/3/2018 của Sở Tư pháp

Về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thứ 6, 6/4/2018Tổng số: 40 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang