CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính

Trong 02 ngày 23 và 24/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ 5, 2/11/2017


Công văn số 927/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức lớp tập huận kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 2, 16/10/2017


Công văn số 689/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thứ 7, 12/8/2017


Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 4, 26/4/2017


Công văn số 309/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/4/2017 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 25/4/2017


Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 18/4/2017


Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 30/3/2017


Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/2/2017


Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 24/2/2017


Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 21/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

Thứ 3, 21/2/2017Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang