CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ 6, 19/2/2021Thông tư số 63/2017/TT-BTP ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thứ 5, 6/7/2017Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang