CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 15/10/2018 của Sở Tư pháp

V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2018

Thứ 4, 17/10/2018


Kết luận thanh tra số 31/KL-STP ngày 26/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình và các xã: Lăng Can, Phúc Yên, Bình An thuộc huyện Lâm Bình

Thứ 5, 16/8/2018


Kết luận thanh tra số 20/KL-STP ngày 30/5/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên, Thị trấn Tân Yên và các xã: Thái Hòa, Thành Long thuộc huyện Hàm Yên

Thứ 3, 3/7/2018


Báo cáo số 302/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ 2, 11/12/2017


Kết luận thanh tra số 23/KL-STP ngày 01/9/2017 của Sở tư pháp

Thanh tra công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Na Hang và các xã: Thanh Tương, Năng khả thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 4/12/2017


Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 04/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 28/4/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm Trợ...

Thứ 6, 6/10/2017


Báo cáo số 199/BC-STP ngày 08/9/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý III và 09 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017

Thứ 3, 12/9/2017


Báo cáo số 134/BC-STP ngày 22/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2017

Thứ 2, 26/6/2017


Kết luận số 13/KL-STP ngày 22/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết luận thanh tra công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn và các xã: Trung Môn, Tiến Bộ, Thái Bình thuộc huyện Yên Sơn

Thứ 5, 1/6/2017


Quyết định số 54/QĐ-STP ngày 03/05/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ 6, 5/5/2017Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang