CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Kết luận số 42/KL-STP ngày 22/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộtịch đối với Uỷban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Thứ 2, 26/8/2019


Kết luận thanh tra số 25/KL/STP ngày 30/5/2019 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND huyện Yên Sơn và các xã: Đạo viện, Trung Sơn, Chiêu Yên và Thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn

Thứ 6, 21/6/2019


Kết luận số 06/KL-STP ngày 30/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá sản tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 1/2/2019


Kết luận kiểm tra số 69/KL-STP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 đối với huyện Sơn Dương

Thứ 6, 7/12/2018


Kết luận kiểm tra số 68/KL-STP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 đối với huyện Yên Sơn

Thứ 6, 7/12/2018


Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 15/10/2018 của Sở Tư pháp

V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2018

Thứ 4, 17/10/2018


Kết luận thanh tra số 31/KL-STP ngày 26/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình và các xã: Lăng Can, Phúc Yên, Bình An thuộc huyện Lâm Bình

Thứ 5, 16/8/2018


Kết luận thanh tra số 20/KL-STP ngày 30/5/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên, Thị trấn Tân Yên và các xã: Thái Hòa, Thành Long thuộc huyện Hàm Yên

Thứ 3, 3/7/2018


Báo cáo số 302/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ 2, 11/12/2017


Kết luận thanh tra số 23/KL-STP ngày 01/9/2017 của Sở tư pháp

Thanh tra công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Na Hang và các xã: Thanh Tương, Năng khả thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 4/12/2017Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang