CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2230/UBND-NC ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 24/7/2017


Kế hhoachj số 59/KH-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 24/7/2017Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang