CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số 30/BC-STP ngày 14/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Thứ 5, 15/3/2018


Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp

Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thứ 6, 5/1/2018


Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 6, 5/1/2018


Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018

Thứ 2, 25/12/2017


Công văn số 2230/UBND-NC ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 24/7/2017


Kế hhoachj số 59/KH-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 24/7/2017Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang