CHUYÊN MỤC >> Văn bản tham gia ý kiến
Công văn số 21/STP-XDKTVB ngày 10/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/1/2017Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang