TRANG CHỦ >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Công văn số 21/STP-XDKTVB ngày 10/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng...

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên...