CHUYÊN MỤC >> Chương trình phối hợp của tỉnh
Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-ĐTNCSHCM giữa Ủy ban nhân dân tỉnh - Ban Chấp hành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2022

Thứ 2, 21/5/2018


Quy chế phối hợp số 02/QCPH-UBND ngày 28/12/2017 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang

Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang

Thứ 4, 31/1/2018


Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TQ-BK ngày 02/01/2018 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn

Trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Bắc Kạn

Thứ 2, 15/1/2018Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang