CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Quyết định số 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thứ 3, 27/10/2020


Công văn số 462/CNTT-PM&CSDL ngày 19/10/2020 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

V/v cập nhật biểu mẫu hộ tịch lên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Thứ 3, 20/10/2020


Công văn số 786/STP-BT&HCTP ngày 09/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi

Thứ 5, 10/9/2020


Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và Phòng Tư pháp trong việc thu thập phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02)

Thứ 3, 8/9/2020


Công văn số 683/STP-BT&HCTP ngày 03/8/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

Thứ 3, 4/8/2020


Công văn số 660/STP-BT&HCTP ngày 30/7/2020 cảu Sở Tư pháp

V/v phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ 6, 31/7/2020Công văn số 3960/CAT-TM ngày 23/7/2020 của Công an tỉnh Tuyên Quang

Về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Thứ 2, 27/7/2020


Công văn số 326/CCN-PL&QLCNTN ngày 01/7/2020 của Cục Cọn nuôi, Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thứ 5, 16/7/2020


Công văn số 595/STP-BT&HCTP ngày 14/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thứ 3, 14/7/2020Tổng số: 54 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang