CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Công văn số 1075/STP-HCTP ngày 16/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v gửi văn bản cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Thứ 2, 20/11/2017


Công văn số 595/STP-HCTP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch

Thứ 5, 19/10/2017


Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/8/2017


Công văn số 677/STP-HCTP ngày 02/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v hướng dẫn cấp lại Giây xác nhận tình trạng hôn nhân

Thứ 5, 3/8/2017


Công văn số 784/HTQTCT-HT ngày 27/7/2017 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp

V/v cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thứ 4, 2/8/2017


Công văn số 495/STP-HCTP ngày 28/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, công tác chứng thực

Thứ 4, 28/6/2017


Công văn số 450/STP-HCTP ngày 14/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi

Thứ 3, 20/6/2017


Công văn số 431/STP-HCTP ngày 07/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v gửi văn bản cung cấp thông tin về việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

Thứ 6, 9/6/2017


Công văn số 469/HTQTCT-HT ngày 02/06/2017 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp

V/v cung cấp thông tin về việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

Thứ 4, 7/6/2017


Công văn số 389/STP-HCTP ngày 23/5/2017 của Sở Tư pháp

V/v quán triệt thực hiện các quy đinh về đăng ký khai sinh

Thứ 5, 25/5/2017



Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang