CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 2, 5/2/2018


Cong văn số 157/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thứ 4, 24/1/2018


Quyết định số 167/QĐ-STP ngày 22/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

Thứ 2, 25/12/2017


Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chủ nhật, 24/12/2017


Kế hoách số 116/KH-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Triển khai thi hành Bộ lụt Hình sự năm 2015

Thứ 3, 19/12/2017


Quyết định số 2517/QĐ-BTP ngày 07/12/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ...

Công nhận kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 301/BC-STP ngày 07/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thứ 2, 11/12/2017


Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hảnh Bộ luật Hình sự năm 2015

Thứ 5, 9/11/2017


Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 01/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017 - 2021

Thứ 5, 2/11/2017


Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Thứ 6, 13/10/2017Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang