CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 1026/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thứ 4, 15/9/2021


Công vắn số 279-CV/ĐUK ngày 06/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Về việc lãnh đạo tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang – 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”

Thứ 3, 7/9/2021


Công văn số 980/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ 4, 1/9/2021


Công văn số 974/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)"

Thứ 3, 31/8/2021


Công văn số 51-CV/ĐU ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Sở Tư pháp

Về việc tuyên truyền, sử dụng Báo Tuyên Quang điện tử

Thứ 6, 27/8/2021


Công văn số 3119/UBND-NC ngày 26//8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN

Thứ 5, 26/8/2021


Công văn số 3030/UBND-KGX ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 507-CV/BTGTU ngày 09/8/2021

Thứ 2, 23/8/2021


Công văn số 29-HD/BTGTU ngày 19//8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)

Thứ 2, 23/8/2021


Quyết định số 186/QĐ-STP ngày 17/8/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục phápl uật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân...

Thứ 4, 18/8/2021


Công văn số 2628/BTP-PBGDPL ngày 05/8/2021 của Bộ Tư pháp

Về việc hoãn tổ chức Cuộc thi BVCPL, TTVPL giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 9/8/2021Tổng số: 140 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang