CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 3577 /UBND-NC ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khaithực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 16/11/2020


Công văn số 4107/BTP-PBGDPL ngày 05/11/2020 của Bộ Tư pháp

V/v tăng cường tổ chức thông tin ,phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan

Thứ 2, 9/11/2020


Công văn số 938/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/10/2020 của Sở Tư pháp

V/v hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Thứ 5, 22/10/2020Quyết định số 171/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật” năm 2020

Thứ 7, 17/10/2020


Công văn số 2741/UBND-ĐTXD ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thứ 6, 4/9/2020


Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 12/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"

Thứ 2, 17/8/2020


Quyết định số 1707/QĐ-BTP ngày 05/8/2020 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021

Thứ 6, 7/8/2020


Công văn số 2308/UBND-NC ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v lùi thời gian tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng chống tham nhũng

Thứ 3, 28/7/2020


Công văn số 2152/UBND-NC ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

Thứ 6, 17/7/2020Tổng số: 105 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang