CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 28/5/2018


Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015" đến năm 2020

Thứ 6, 25/5/2018


Công văn số 1152/UBND-NC ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Thứ 6, 4/5/2018


Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021" năm 2018

Thứ 5, 26/4/2018


Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai Đề án tăng cường công tác PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tài hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 -...

Thứ 5, 26/4/2018


Công văn số 316/STP-OBGDPL ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời dự Hội nghị

Chủ nhật, 15/4/2018


Công văn số 299/STP-PBGDPL ngày 06/4/2018 của Sở Tư pháp

V/v đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Thứ 6, 6/4/2018


Công văn số 714/UBND-NC ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 27/3/2018


Công văn số 727/UBND-NC ngày 24/3/2018 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác Phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Thứ 2, 26/3/2018


Công văn số 751/BTP-PBGDPL ngày 14/03/2018 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên"

Thứ 5, 15/3/2018Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang