CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2817/UBND-NC ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thứ 5, 14/9/2017


Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Thứ 3, 5/9/2017


Kế hoạch số 2751/KH-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" năm 2017

Thứ 6, 11/8/2017


Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021

Thứ 6, 11/8/2017


Công văn số 695/STP-PBGDPL ngày 10/8/2017 của Sở TƯ pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Thứ 5, 10/8/2017


Công văn số 520/STP-PBGDPL ngày 05/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN, giai đoạn 2013-2017

Thứ 3, 1/8/2017


Công văn số 2588/BTP-PBGDPL ngày 25/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Thứ 2, 31/7/2017


Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Thứ 2, 31/7/2017


Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

Thứ 3, 11/7/2017


Quyết định số 82/QĐ-SKHCN ngày 04/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ

Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Thứ 5, 6/7/2017Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang