CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 181/QĐ-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm ngạch Cán sự và xếp lương đối với viên chức Võ Huy Thông

Thứ 3, 27/10/2020


Quyết định số 177/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức Nguyễn Văn Thăng đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020

Thứ 2, 19/10/2020


Quyết định số 175/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức Khổng Xuân Thành đi họcLớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020

Thứ 2, 19/10/2020


Quyết định số 174/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức Nguyễn Ngọc Loan đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020

Thứ 2, 19/10/2020


Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức Nguyễn Thị Hòa đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020

Thứ 2, 19/10/2020


Quyết định số 172/QĐ-STP ngày 16/10/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức Lý Thị Hương Giang tham gia Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020

Thứ 7, 17/10/2020


Quyết định số 165/QĐ-STP ngày 29/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc gia hạn thời gian tăng cường công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính -Văn phòng Sở Tư pháp

Thứ 4, 30/9/2020


Công văn số 5081/ BNV-CCVC ngày 26/9/2020

V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Thứ 3, 29/9/2020


Quyết định số 163/QĐ-STP ngày 23/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 4, 23/9/2020


Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020

Thứ 3, 22/9/2020Tổng số: 184 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang