CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 235-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh

Thứ 4, 15/9/2021


Quyết định số 73A/QĐ-PCC ngày 31/10/2019 của Phòng Công chứng số 1

Phe duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 8/9/2021


Quyết định số 194/QĐ-STP ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 2, 6/9/2021


Quyết định số 193/QĐ-STP ngày 31/8/021 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 4, 1/9/2021


Đề án số 03/ĐA-STP ngày 26/8/2021 của Sở Tư pháp

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 31/8/2021


Quyết định số 191/QĐ-STP ngày 26/8/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 2021-2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ 6, 27/8/2021


Công văn số 924/STP-VP ngày 18/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v rà soát,bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2021

Thứ 5, 19/8/2021


Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...

Thứ 5, 12/8/2021


Đề án số 02/ĐA-STP ngày 09/8/2021 của Sở Tư pháp

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/8/2021


Quyết định số 166/QĐ-STP ngày 28/7/2021 của Sở Tư pháp

về việc giao việc đột phá, đổi mới cho Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Thứ 4, 4/8/2021Tổng số: 245 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang