CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Vông văn số 1255/STP-VP ngày 20/12/2018 của Sở Tư pháp

V/v kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý cấp phòng; đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thứ 5, 20/12/2018


Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 15/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp

Thứ 4, 19/12/2018


Công văn số 744/SNV-CCVC ngày 12/12/2018 của Sở Nội vụ

V/v Kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể, cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thứ 6, 14/12/2018


Hướng dấn số 02-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp

Thứ 2, 3/12/2018


Công văn số 2542-CV/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 6, 30/11/2018


Công văn số 3656/UBND-NC ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai kê khaim minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 5, 29/11/2018


Công văn số 3310/UBND-NC ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2019-2021; Đề án tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2019-2021 và đến năm 2030

Thứ 3, 30/10/2018


Công văn số 3284/UBND-NC ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 26/10/2018


Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội của Tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 5, 16/8/2018


Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 5, 16/8/2018Tổng số: 87 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang