CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Sở Tư pháp

Thứ 3, 15/5/2018


Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Sở Tư pháp

Thứ 3, 15/5/2018


Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp

Thứ 4, 4/4/2018


Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ 6, 30/3/2018


Quyết định số 48; 49/QĐ-STP ngày 06/3/2018 của Sở Tư pháp

V/v cử viên chức đi đào tạo nghề luật sư (Bà Hoàng Thị Kim Huế + Nguyễn Thị Trang)

Thứ 6, 9/3/2018


Quyết định số 25/QĐ-STP; 26/QĐ-STP; 27/QĐ-STP ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v cử công chức tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018 (Phạm Thị Bích Vân + Nguyễn Ngọc Loan + Nguyễn Thị Nguyệt)

Thứ 5, 1/2/2018


Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp

Thứ 3, 23/1/2018


Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý

Thứ 4, 17/1/2018


Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 28/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v phân loại công chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trưc thuộc Sở Tư pháp năm 2017

Thứ 5, 4/1/2018


Quyết định số 165/QĐ-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp

V/v nâng bậc lương đối với viên chức Hoàng Văn Vũ

Thứ 2, 18/12/2017Tổng số: 60 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang