CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ...

Thứ 2, 9/7/2018


Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất...

Thứ 2, 9/7/2018


Quyết định số 109/QĐ-STP ngày 28/6/2018 của Sở Tư pháp

về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức Đoàn Diệu Thúy

Thứ 5, 5/7/2018


Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Sở Tư pháp

Thứ 3, 15/5/2018


Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Sở Tư pháp

Thứ 3, 15/5/2018


Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp

Thứ 4, 4/4/2018


Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ 6, 30/3/2018


Quyết định số 48; 49/QĐ-STP ngày 06/3/2018 của Sở Tư pháp

V/v cử viên chức đi đào tạo nghề luật sư (Bà Hoàng Thị Kim Huế + Nguyễn Thị Trang)

Thứ 6, 9/3/2018


Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công...

Thứ 2, 12/2/2018


Quyết định số 25/QĐ-STP; 26/QĐ-STP; 27/QĐ-STP ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v cử công chức tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018 (Phạm Thị Bích Vân + Nguyễn Ngọc Loan + Nguyễn Thị Nguyệt)

Thứ 5, 1/2/2018Tổng số: 64 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang