CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 13/TB-HĐTDCC ngày 04/8/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019

Về việc lùi thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Thứ 4, 5/8/2020


Thông báo số 49/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 7, 1/8/2020


Quyết định số 134/QĐ-STP ngày 28/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Đỗ Thị Việt Hạnh

Thứ 3, 28/7/2020


Công văn số 3715-CV/TU ngày 13/7/2020 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

Về việc thực hiện thông báo kết luận số 175-KL/TW ngày 19/6/2020 của Bộ Chính trị

Thứ 4, 22/7/2020


Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 02/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm ngạch công chức chuyên ngành văn thư và xếp lương đối với bà Hán Thị Thu Hà, Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 8/7/2020


Quyết định số 109/QĐ-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tuyển dụng viên chức

Thứ 2, 6/7/2020


Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tuyển dụng viên chức

Thứ 2, 6/7/2020


Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tuyển dụng viên chức

Thứ 2, 6/7/2020


Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 03/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 6/7/2020


Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tuyển dụng viên chức

Thứ 2, 6/7/2020Tổng số: 167 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang