CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 118/QĐ-STP ngày 12/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc viên chức đi học lớp đào tạo nghề luật sư

Thứ 6, 22/9/2017


Công văn số 2728/UBND-NV ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về số lượng, cơ cấu, quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, các chức thành viên Ủy ban nhân dân

Thứ 4, 6/9/2017


Báo cáo số 172/BC-STP ngày 02/8/2017 của Sở Tư pháp

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ 2, 14/8/2017


Quyết định số 98/QĐ-STP ngày 01/8/2017 của Sở Tư pháp

Về việc cho công chức thôi việc

Thứ 3, 8/8/2017


Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 01/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức

Thứ 6, 4/8/2017


Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 21/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc điều động công chức

Thứ 4, 26/7/2017


Công văn số 2252/UBND-NV ngày 22/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017 - 2020

Thứ 3, 25/7/2017Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 30/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v nâng bậc lương đối với bà Đỗ Thị Việt Hạnh

Thứ 2, 3/7/2017


Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 21/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v cử công chức tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Thứ 2, 26/6/2017Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang