CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 193/BC-STP ngày 21/8/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 22/8/2017


Báo cáo số 177/BC-STP ngày 09/8/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 14/8/2017


Báo cáo số 180/BC-STP ngày 11/8/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Thứ 2, 14/8/2017


Báo cáo số 176/BC-STP ngày 07/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 8/8/2017


Báo cáo số 168/BC-STP ngày 26/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định (lần 2) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng...

Thứ 6, 4/8/2017


Báo cáo số 145/BC-STP ngày 30/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 3/7/2017


Báo cáo số 107/BC-STP ngày 09/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 30/6/2017


Báo cáo số 136/BC-STP ngày 23/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác...

Thứ 2, 26/6/2017


Báo cáo số 115/BC-STP ngày 15/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 3, 20/6/2017


Báo cáo số 110/BC-STP ngày 14/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -...

Thứ 6, 16/6/2017Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang