CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 257/BC-STP ngày 06/11/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và dử dụng phí thẩm định phuong án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 5, 23/11/2017


Báo cáo số 276/BC-STP ngày 18/11/2017 của Sở Tư pháp

kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân...

Thứ 2, 20/11/2017


Báo cáo số 264/BC-STP ngày 10/11/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thâm định (lần 02) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố

Thứ 4, 15/11/2017


Báo cáo số 249/BC-STP ngày 27/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn...

Thứ 3, 31/10/2017


Báo cáo số 248/BC-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định lần 02 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; diện tích tối thiểu được...

Thứ 6, 27/10/2017


Báo cáo số 243/BC-STP ngày 19/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 23/10/2017


Báo cáo số 247/BC-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 2, 23/10/2017


Báo cáo số 235/BC-STP ngày 13/10/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 16/10/2017


Báo cáo số 234/BC-STP ngày 13/10/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 2, 16/10/2017


Báo cáo số 216/BC-STP ngày 22/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 25/9/2017Tổng số: 57 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang