CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 47/BC-STP ngày 20/3/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ % để xác định đơn giá thuế đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá

Thứ 6, 29/3/2019


Báo cáo số 33/BC-STP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 8/3/2019


Báo cáo số 24/BC-STP ngày 28/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Thứ 6, 1/3/2019


Báo cáo số 23/BC-STP ngày 28/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 1/3/2019


Báo cáo số 14/BC-STP ngày 30/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa...

Thứ 5, 31/1/2019


Báo cáo số 267/BC-STP ngày 07/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

Thứ 3, 11/12/2018


Báo cáo số 268/BC-STP ngày 12/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 11/12/2018


Báo cáo số 260/BC-STP ngày 03/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ 3, 4/12/2018


Báo cáo số 242/BC-STP ngày 21/11/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Thứ 5, 22/11/2018


Báo cáo số 173/BC-STP ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 19/11/2018Tổng số: 106 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang