CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 267/BC-STP ngày 07/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

Thứ 3, 11/12/2018


Báo cáo số 268/BC-STP ngày 12/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 11/12/2018


Báo cáo số 237/BC-STP ngày 15/11/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 19/11/2018


Báo cáo số 234/BC-STP ngày 13/11/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng của đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ...

Thứ 5, 15/11/2018


Báo cáo số 192/BC-STP Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 26/9/2018


Báo cáo số 191/BC-STP ngày 21/9/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp, hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 24/9/2018


Báo cáo số 158/BC-STP ngày 15/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/8/2018


Báo cáo số 160/BC-STP ngày 16/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/8/2018


Báo cáo số 152/BC-STP ngày 09/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/8/2018


Báo cáo số 153/BC-STP ngày 10/8/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi...

Thứ 3, 14/8/2018Tổng số: 92 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang