CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 179/BC-STP ngày 04/8/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 4/8/2020


Báo cáo số 152/BC-STP ngày 18/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 157/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 158/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 150/BC-STP ngày 10/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/7/2020


Báo cáo số 148/BC-STP ngày 07/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 8/7/2020


Báo cáo số 108/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 4/6/2020


Báo cáo số 85/BC-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chủ nhật, 17/5/2020


Báo cáo số 70/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 4/5/2020


Báo cáo số 66/BC-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/4/2020Tổng số: 179 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang