CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 209/BC-STP ngày 19/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 20/8/2019


Báo cáo số 207/BC-STP ngày 17/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 19/8/2019


Báo cáo số 203/BC-STP ngày 12/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 13/8/2019


Báo cáo số 201/BC-STP ngày 31/7/2019 cảu Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 1/8/2019


Báo cáo số 193/BC-STP ngày 23/7/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 4, 24/7/2019


Báo cáo số 176 /BC-STP ngày 07/7/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 8/7/2019


Báo cáo số 171/BC-STP ngày 02/7/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định (lần 2) dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 8/7/2019


Báo cáo số 164/BC-STP ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Thứ 3, 25/6/2019


Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 14/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố...

Thứ 2, 17/6/2019


Báo cáo số 149/BC-STP ngày 12/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 12/6/2019Tổng số: 146 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang