CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 06/BC-STP ngày 05/01/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030

Thứ 2, 10/1/2022


Báo cáo số 372/BC-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi đối với giáo dục phổ thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 5/1/2022


Báo cáo số 371/BC-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụthu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 2, 3/1/2022


Báo cáo số 364/BC-STP ngày 24/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí và tác phẩm đăng trên cổng, trang thông tin điện tử; hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 25/12/2021


Báo cáo số 352/BC-STP ngày 19/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân...

Thứ 2, 20/12/2021


Báo cáo số 353/BC-STP ngày 19/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/12/2021


Báo cáo số 351/BC-STP ngày 17/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 3)

Thứ 7, 18/12/2021


Báo cáo số 350/BC-STP ngày 17/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 7, 18/12/2021


Báo cáo số 348/BC-STP ngày 15/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 16/12/2021


Báo cáo số 345/BC-STP ngày 15/12/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục -đào tạo, dạy nghề, Y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh...

Thứ 4, 15/12/2021Tổng số: 267 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang