Tổ chức bộ máy
Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 - 10:31

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

I- Lãnh đạo sở

Đ/c Nguyễn Thị Thược,
Giám đốc Sở Tư pháp

Điện thoại: 0207.3822.121

 

 

Đ/c Hà Quang Giai,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.929
 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Trúc,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.188
 

 

Đ/c Đặng Thị Thanh Hương,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp,
Điện thoại: 0207.3822.859
 

 

II- Phòng ban trực thuộc

III- Đơn vị trực thuộc
32.755 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: