CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 204/QĐ-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thứ 5, 16/9/2021


Công văn số 954/STP-BT&HCTP ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 25/8/2021


Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 20/8/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CPngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

Thứ 2, 23/8/2021


Công vắn số 918/STP-BT&HCTP ngày 17/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng

Thứ 4, 18/8/2021


Công văn số 2727/BTP-BTTP ngày 12/8/2021 của Bộ Tư pháp

V/v công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng

Thứ 6, 13/8/2021


Quyết định số 174/QĐ-STP ngày 10/8/2021 của Sở Tư pháp

Ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 3, 10/8/2021


Quyết định số 175/QĐ-STP ngày 10/8/2021 của Sở Tư pháp

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 3, 10/8/2021


Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 29/7/2021


Thông báo số 23/TB-STP ngày 19/7/021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 20/7/2021


Quyết định 122/QĐ-STP ngày 20/5/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Thẻ công chứng viên

Thứ 5, 20/5/2021Tổng số: 122 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang