CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 485/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 04/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v Chiêu sinh Lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 4, 5/6/2019


Công văn số 265/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v tham dự Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện

Thứ 2, 8/4/2019


Công văn số 99 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 30/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thứ 5, 31/1/2019Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang