CHUYÊN MỤC >> Lý lịch tư pháp
Công văn số 819/BTP-XBTP ngày 12/3/2019 của Bộ Tư pháp

V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2

Thứ 6, 15/3/2019


Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH ngày 26/12/2018 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp

Thứ 4, 23/1/2019


Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ 6, 23/11/2018


Thong tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thứ 4, 1/2/2017


Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Thứ 4, 1/2/2017


Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP gữa Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo -...

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thứ 4, 1/2/2017


Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Thứ 4, 1/2/2017


Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP”

Thứ 4, 1/2/2017


Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Thứ 4, 1/2/2017


Luật Lý lịch tư pháp

Thứ 4, 1/2/2017Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang