CHUYÊN MỤC >> Lý lịch tư pháp

Công văn số 2446/UBND-NC ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Thứ 5, 6/8/2020


Công văn số 2414/BTP-TTLLTPQG ngày 06/7/2020 của Bộ Tư pháp

V/v tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp

Thứ 4, 8/7/2020


Công văn số 267/TTLLTPQG-HCTH ngày 09/6/2020 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thứ 4, 10/6/2020


Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 08/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ủy quyền ký văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp

Thứ 5, 9/4/2020


Công văn số 819/BTP-XBTP ngày 12/3/2019 của Bộ Tư pháp

V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2

Thứ 6, 15/3/2019


Công văn số 558/TTLLTPQG-HCTH ngày 26/12/2018 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp

Thứ 4, 23/1/2019


Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ 6, 23/11/2018


Thong tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thứ 4, 1/2/2017


Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Thứ 4, 1/2/2017Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang