CHUYÊN MỤC >> Hội đồng phối hợp PBGDPL
Kết luận số 319/KL-HĐPH ngày 10/10/2018 của Đoàn kiểm tra số 2 - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 17/10/2018


Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/4/2018


Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 15/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018

Thứ 2, 26/3/2018


Công văn số 552/BTP-PBGDPL ngày 23/02/2018 của Bộ Tư pháp

V/v phát hành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017

Thứ 2, 5/3/2018


Quyết định số 282/QĐ-BTP ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018

Thứ 2, 5/3/2018


Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018

Ngày 24/01/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc...

Thứ 6, 26/1/2018


Quyết định số: 73/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 2, 22/1/2018


Công văn số 63/STP-PBGDPL ngày 19/01/2018

V/v cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 7, 20/1/2018


Công văn số 704/STP-PBGDPL ngày 11/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v hướng dẫn tự kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Thứ 6, 11/8/2017
Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang