CHUYÊN MỤC >> Hội đồng phối hợp PBGDPL
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018

Ngày 24/01/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc...

Thứ 6, 26/1/2018


Quyết định số: 73/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 2, 22/1/2018


Công văn số 63/STP-PBGDPL ngày 19/01/2018

V/v cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 7, 20/1/2018


Công văn số 704/STP-PBGDPL ngày 11/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v hướng dẫn tự kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Thứ 6, 11/8/2017Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 11/7/2017


Thông báo số 02/TB-HĐPH ngày 09/3/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh

Thông báo kết luận phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 5, 20/4/2017


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 08/01/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017

Thứ 4, 29/3/2017


Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

Ngày 09/3/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thứ 2, 13/3/2017


Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/02/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017

Thứ 3, 21/2/2017Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang