CHUYÊN MỤC >> Hội đồng phối hợp PBGDPL
Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 3, 18/1/2022


Công văn số 827/STP- XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/7/2021 của Sở Tư pháp

triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Thứ 6, 30/7/2021


Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp PBGDPL

Thứ 5, 8/7/2021


Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quyết định s 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp PBGDPL

Thứ 5, 8/7/2021


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 25/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021

Thứ 3, 27/4/2021


Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 3, 26/1/2021


Công văn số 1127/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 11/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp năm 2020

Thứ 6, 11/12/2020


Công văn số 906/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/10/2020 của Sở Tư pháp

V/v cử đại diện tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”

Thứ 3, 13/10/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 03/10/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thứ 2, 5/10/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 21/01/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020

Thứ 6, 3/1/2020Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang