CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 3225/BTP-BTNN ngày 06/9/2017 cảu Bộ Tư pháp

V/v triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thứ 3, 12/9/2017


Công văn số 696/STP-HCTP ngày 10/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác bồi thường Nhà nước năm 2017

Thứ 2, 14/8/2017


Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Báo cáo kết quả công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 5, 20/4/2017


Công văn số 205/STP-HCTP ngày 24/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 3, 28/3/2017


Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 16/02/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2017

Thứ 5, 16/2/2017Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang