CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 25/BTP-BTNN ngày 05/01/2022 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Thứ 6, 7/1/2022


Công văn số 2311/UBND-NC ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quuang

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Thứ 2, 12/7/2021


Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 22/3/2021


Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 23/02/2021 của Sở Tư pháp

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021

Thứ 4, 10/3/2021


Công văn số 227/BTNN-BT ngày 25/8/2020 của Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp

Về việc đề nghị phối hợp trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Thứ 5, 3/9/2020


Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 25/6/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước và tình hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Thứ 6, 26/6/2020


Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 19/02/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020

Thứ 5, 20/2/2020


Công văn số 2499/UBND-NC ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Thứ 6, 30/8/2019


Công văn số 2075/UBND-NC ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thứ 6, 19/7/2019


Công văn số 174/STP-HCTP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp

Về việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bôi thường Nhà nước

Thứ 3, 5/3/2019Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang