CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/7/2018


Công văn số 1475/BTP-XLVPHC&TDTHPL ngày 03/5/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018

Thứ 2, 28/5/2018


Công văn số 710/UBND-NC ngày 22/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường an ninh, trật tự đối vưới một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiến và quy định về quản lý, sử dụng con dấu

Thứ 3, 27/3/2018


Báo cáo số 25/BC-STP ngày 06/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2018

Thứ 6, 9/3/2018


Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 09/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp năm 2018

Thứ 2, 15/1/2018


Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghi quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW đảng khóa XII về tiếp...

Thứ 2, 25/12/2017


Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Thứ 5, 7/12/2017


Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"

Thứ 2, 27/11/2017


Quyế định số 374/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 6/11/2017


Công văn số 1003/STP-HCTP ngày 30/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017

Thứ 4, 1/11/2017Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang