CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số 11/BC-STP ngày 11/01/2022 của Sở Tư pháp

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025; kết quả thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ...

Thứ 4, 12/1/2022


Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 10/01/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Thứ 3, 11/1/2022


Công văn số 16/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/01/2022 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Thứ 7, 8/1/2022


Báo cáo số 307/BC-STP ngày 30/11/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 01/9/2021của UBND tỉnh Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025 của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 5, 2/12/2021


Báo cáo số 287/BC-STP ngày 19/11/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất

Thứ 2, 22/11/2021


Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 21/10/2021 của Sở Tư pháp

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ 5, 21/10/2021


Báo cáo số 214/BC-STP ngày 04/10/2021 của Sở Tư pháp

Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 9/10/2021


Thông báo số 02/TB-HHDN ngay f06/9/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Về việc dừng hợp tcas, rút vốn khỏ Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền tại tổ 7, phường Phhan Thiết, thành phố Tuyên Quang

Thứ 5, 16/9/2021


Công văn số 3382/UBND-NLN ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 3, 14/9/2021


Công văn số 1642/SKH-ĐKKD ngày 13/9/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư

V/v thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ 3, 14/9/2021Tổng số: 81 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang