CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2929/UBND-TH ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 21/9/2020


Báo cáo số 210/BC-STP ngày 10/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 quý III năm 2020

Thứ 5, 10/9/2020


Báo cáo số 187/BC-STP ngày 11/8/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát vềchất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 12/8/2020


Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Thứ 5, 16/7/2020


Báo cáo số 138/BC-STP ngày 26/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 26/6/2020Báo cáo số 114/BC-STP ngày 09/6/2020 cảu Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 4, 10/6/2020


Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp.

Thứ 5, 4/6/2020


Báo cáo số 104/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trong 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 4, 3/6/2020


Báo cáo số 89/BC-STP ngày 20/5/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 -2020; đề xuất nội dung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 -2030

Thứ 5, 21/5/2020Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang