CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 09/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp năm 2018

Thứ 2, 15/1/2018


Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghi quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW đảng khóa XII về tiếp...

Thứ 2, 25/12/2017


Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Thứ 5, 7/12/2017


Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"

Thứ 2, 27/11/2017


Quyế định số 374/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 6/11/2017


Công văn số 1003/STP-HCTP ngày 30/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017

Thứ 4, 1/11/2017


Công văn số 2444/UBND-GT ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ 5, 17/8/2017


Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017

Thứ 2, 7/8/2017


Công văn số 1964/UBND-TH ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 3/7/2017


Báo cáo số 108/BC-STP ngày 10/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 3, 20/6/2017Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang