CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 1003/STP-HCTP ngày 30/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017

Thứ 4, 1/11/2017


Công văn số 2444/UBND-GT ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ 5, 17/8/2017


Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017

Thứ 2, 7/8/2017


Công văn số 1964/UBND-TH ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 3/7/2017


Báo cáo số 108/BC-STP ngày 10/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 3, 20/6/2017


Công văn số 1537/UBND-NC ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 3, 30/5/2017


Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Thứ 6, 26/5/2017


Công văn số 310/STP-XD&KTVB ngày 25/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 25/4/2017


Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 14/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 18/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 3, 18/4/2017


Kế hoạch số 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Thứ 3, 4/4/2017Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang