Số - ký hiệu: 04/CT-UBND Ngày ban hành: 22/06/2018
Thể loại văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội Ngày đăng: 10/07/2018
Trích yếu: Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 38/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 23/07/2018
2 37/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 11/07/2018
3 04/CT-UBND Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/06/2018
4 89/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 22/05/2018
5 29/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 03/04/2018
6 01/NQ-HĐND Nghị Quyết Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 09/03/2018
7 275/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 07/03/2018
8 179/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ tháng 5 khóa XVIII 20/01/2018
9 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 06/01/2018
10 117/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 21/12/2017
11 25/NQ-HĐND Nghị Quyết Về chủ trương thành lập Phường An Tường thuôc Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 07/12/2017
12 26/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 07/12/2017
13 103/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 02/12/2017
14 263/BC-STP Báo cáo Tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 10/11/2017
15 99/NQ-CP Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 03/10/2017
16 34/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2018 31/08/2017
17 1256/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu phat triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 21/08/2017