Số - ký hiệu: 28/KH-STP Ngày ban hành: 28/07/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 688/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 31/12/2020
2 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 29/07/2020
3 17/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 02/06/2020
4 17/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 02/06/2020
5 553/SLĐTBXH-BTXH Công văn Về việc tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo năm 2020 01/06/2020
6 1186/QĐ-BTP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 21/05/2020
7 02/QĐ-BCĐ Quyết định Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 21/10/2019
8 42/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2020 26/08/2019
9 02/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/03/2019
10 28-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 16/02/2019
11 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 08/01/2019
12 01/TB-UBND Thông báo Thông báo kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 05/01/2019
13 17/NQ-HĐND Nghị Quyết Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 07/12/2018
14 18/NQ-HĐND Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 07/12/2018
15 16/NQ-HĐND Nghị Quyết Phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang 06/12/2018
16 38/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 23/07/2018
17 37/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 11/07/2018
18 04/CT-UBND Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/06/2018
19 04/CT-UBND Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/06/2018
20 89/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 22/05/2018