Số - ký hiệu: 64-HD/BTGTU Ngày ban hành: 27/05/2020
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng
Trích yếu: Hướng dẫn nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 qua các phương tiện thông tin đại chúng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 427-KH/TU Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 10/09/2020
2 999/UBND-NC Công văn V/v thực hiện Thông báo kết luận số 171-TB/TW của Ban Bí thư 09/04/2020
3 72-QĐ/BNCTU Quyết định Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 21/08/2017
4 17-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 31/07/2017
5 1591-CV/TU Công văn V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị 31/07/2017
6 18-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 31/07/2017
7 16-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 31/07/2017
8 01-CT/TU Chỉ thị Chỉ thị Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/06/2017
9 15-CTr/TU Chương trình hành động CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 27/06/2017
10 2952-CV/BTCTW Công văn V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng 20/06/2017
11 1487-CV/TU Công văn V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 14/06/2017
12 950-CV/BTCTU Công văn V/v sao gửi văn bản xác định tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị 19/05/2017
13 14-CTTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban BÍ thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 20/04/2017
14 05/CTr-UBND Chương trình Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 23/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 14/04/2017
15 13-CTr/TU Chương trình Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 04/04/2017
16 1273-CV/TU Công văn V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư 22/03/2017
17 438-TB/TU Thông báo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không duy trì hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng tỉnh 20/03/2017
18 81-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 07/03/2017
19 25/NQ-CP Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 08/02/2017
20 19-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp (khóa IX) thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 09/9/2016 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp (Giai đoạn 2016 - 2021) 05/01/2017