Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 28/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 - 15:00
Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về


148 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: