Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017 - 16:16
Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai Chương trình công tác Tư pháp năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tư pháp; Chủ nhiệm Đoàn luật sư, Phòng giám định pháp y, Phòng kỹ thuật hình sự; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

 


 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hải Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2016 và triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2017. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác tư pháp, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị trong công tác này.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hải Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh đạt được trong năm 2016, như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác Tư pháp đã được Tỉnh ủy cho ý kiến, UBND tỉnh phê duyệt; tích cực tham mưu với tỉnh các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kịp thời trình UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao chất lượng; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm hơn và hướng về cơ sở; việc triển khai thi hành Luật hộ tịch đã có những hiệu quả tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch ở cả 3 cấp đã góp phần cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; công tác quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định, công chứng, chứng thực được thực hiện có hiệu quả, công tác bán đấu giá tài sản, công chứng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tăng cường đối thoại, tọa đàm để giải quyết các vướng mắc trong thi hành pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, là 1 trong 2 Sở có chỉ số cảm nhận của doanh nghiệp đạt hạng tốt. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2020, vì vậy mỗi công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp Tuyên Quang phải chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, Sở Tư pháp cần tập trung tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp như: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Hiến pháp năm 2013; quán triệt, triển khai thực hiện các luật có hiệu lực thi hành trong năm 2017; tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện thể chế ở địa phương nói chung và thể chế trong lĩnh vực Tư pháp nói riêng; tập trung triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhất là những quy định mới của Luật này; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng việc đánh giá tác động của các chính sách, tác động của thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh, đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường theo dõi tình hình theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo việc áp dụng  quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đồng bộ, thống nhất, đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật gắn kết chặt chẽ với hoạt động xây dựng pháp luật; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng công tác công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025; tập trung nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan đơn vị; quan tâm thực hiện tốt các giải pháp về công tác cán bộ; tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 10 cá nhân.

 

                                                                                                                    Tin: Lê Thanh

                                                                                                        Ảnh: Trang Tuyên
1.645 views

Tổng số: 92 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: