Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2016
Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016 - 18:16
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2016. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

 Tham dự Hội nghịcó các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Báo cáo đánh giá kết quả công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp quý IV năm 2016, các đại biểu đã thảo luận, trong đó tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp quý IV năm 2016.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở ghi nhận những cố gắng nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả trong 9 tháng đầu năm: Công tác thẩm định văn bản tiếp tục được nâng cao chất lượng; việc tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; đã trình UBND tỉnh 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp; công bố 115 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng hướng về cơ sở và đồng bào dân tộc thiểu số. Việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch đã đạt được những kết quả bước đầu; 100 % UBND cấp xã, Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp đã cài đặt và đưa vào sử dụng có hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả nhất định; công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực, thực hiện cắt giảm từ 33,3% đến 83,3% thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp; tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành có việc chưa sâu sát; tiến độ thực hiện một số việc còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác hộ tịch, chứng thực và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn có sai sót; khả năng phản ứng chính sách và các vấn đề thực tiễn nảy sinh của công chức, viên chức còn hạn chế; tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của một số công chức, viên chức chưa cao, chưa chủ động, chưa đầu tư nhiều thời gian, trí tuệ cho công việc, chưa bám sát tiến độ, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ; khả năng lãnh đạo, điều hành và quản trị công việc của một số công chức, viên chức có chức danh lãnh đạo, quản lý còn hạn chế.

Trong quý IVnăm 2016, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Thông báo số 37/TB-BTP ngày 31/8/2016 của Bộ Tư pháp về kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về công tác tư pháp ngày 15/7/2016, để tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tích cực phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia có chất lượng đối với các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2016, 2017; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL; kịp thời trình UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Tư pháp; hoàn thành việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành giai đoạn 2011-2016, văn bản đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trình công bố thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ công tác kiểm soát thủ tục hành chính với công tác xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua; tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Hội nghị tập huấn pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nhà ở hình thành trong tương lai. Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và tổng kết công tác Tư pháp, thi đua khen thưởng năm 2016; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu; thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, định kỳ ngành Tư pháp và các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định./.

 

Tin: Lê Thanh

Ảnh: Đức Thành
749 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: