icon icon icon
Số - ký hiệu: 223/KH-UBND Ngày ban hành: 08/12/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn hóa - Giáo dục - Du lịch - TDTT - Báo chí - Xuất bản Ngày đăng: 09/12/2022
Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 27/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 17/02/2023
2 698/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Đề án Đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023 - 2025 27/12/2022
3 88/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 19/05/2022
4 45/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 18/03/2022
5 658/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 04/03/2022
6 39/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 28/02/2022
7 19/KH-BCĐ Kế hoạch Thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 14/02/2022
8 12/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 14/02/2022
9 316-BC/BTGTU Báo cáo Báo cáo công tác báo chí, xuất bản năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 04/01/2022
10 5230/UBND-THVX Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh 30/12/2021
11 225/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/12/2021
12 01/Đ-BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 02/11/2021
13 1686/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 01/11/2021
14 658/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 29/10/2021
15 161/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao chất lượng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 24/09/2021
16 01/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo 05/09/2021
17 506/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 26/08/2021
18 178/BC-STP Báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa 17/08/2021
19 34/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh 09/07/2021