icon icon icon
UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường thực hiện Đề án ''Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025''
Thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023 - 15:16 - Lượt xem: 63

Ngày 18/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3935/UBND-KT, chỉ đạo tăng cường thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” (sau đây viết tắt là Đề án).

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, bảo đảm đạt được mục tiêu của Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Đề án, thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào Nghị quyết của cấp ủy đảng, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Người đứng đầu, chính quyền các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chịu trách nhiệm về công tác ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương. 

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin, truyền thông, tư vấn, hỗ trợ... đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình. Đồng thời thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cho phù hợp với phong tục, tập quán và nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số.  

3. Thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc triển khai thực hiện Đề án. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, nắm bắt thông tin, tăng cường quản lý và xử lý vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua việc quản lý chặt chẽ nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cặp chưa đủ tuổi kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng, từ đó có các biện pháp tuyên truyền, vận động và xử lý theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và các quy định của pháp luật. 

Định kỳ triển khai các hoạt động sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó kịp thời rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch hằng năm cho phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chấn chỉnh, phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tăng cường công tác giám sát góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tiếp tục phát huy vai trò tích cực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Giao Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh./.






Tổng số: 777 | Trang: 1 trên tổng số 78 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: