icon icon icon
UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023 - 18:17 - Lượt xem: 6.824

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 1719/UBND-THCBKS, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về tăng cường công tác truyền thông chính sách. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg  ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông  tin;  Luật  Báo  chí;  Nghị  định  số  09/2017/NĐ-CP  ngày  09/02/2017  của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg  ngày  30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng vănbản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027". Chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.

- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm, bố trí bộ phận truyền thông chính  sách  tham  gia  góp  ý,  phản  biện  trong  quá  trình  xây  dựng  và  thực  thi chính sách.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vịliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số. Sử dụng công nghệ rà quét, đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí, truyền thông để nắm bắt các vấn đề phát sinh trong công tác truyền thông chính sách. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

- Chủ động đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội; phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông chính sách, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng, quy trình, cẩm nang xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng.

- Xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Tổ công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông trong trường hợp cần thiết.

3. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 407/QĐ-TTgngày 30/3/2022của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trong đó có tăng cường truyền thông chính sách.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương tổ chức hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách chuyên trách.

5. Sở Tài chính: Hàng năm tham mưu bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

6. Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác truyền thông chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

7. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện  tử  tỉnh: Phối  hợp  thường  xuyên,  chặt  chẽ  với  các  cơ  quan,  đơn  vị,  địa phương trong công tác truyền thông chính sách; tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ động cung cấp thông tin, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan báo chí thông qua các Hội nghị giao ban báo chí  hằng  tháng để kịp thời thực hiện tốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách./.

 


Tổng số: 777 | Trang: 1 trên tổng số 78 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: