Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua.
Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022 - 17:09
Ngày 02/12/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có 80 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo Trường Chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo 

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nội dung cơ bản của Luật 03 Luật, gồm: (1) Luật Cảnh sát cơ động; (2) Luật Thi đua, khen thưởng; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu tóm tắt Luật Điện ảnh và Luật Kinh doanh Bảo hiểm. 

    

Ảnh: các Báo cáo viên triển khai các Luật

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 3055/UBND-NC ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 3, trong đó tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu và gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật do cơ quan biên soạn đến Sở Tư pháp để thực hiện đăng tải trên trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./. 

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành

 

 
51 views

Tổng số: 671 | Trang: 1 trên tổng số 68 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: