Phát biểu của đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 - 16:14

 

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 và triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu là thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp; Trường Chính trị, các trường chuyên nghiệp; các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các hòa giải viên ở cơ sở, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, sinh viên trường Đại học Tân Trào đã đến dự Hội nghị, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tại Điều 8 Luật này đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân.

Từ khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực đến nay, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn; phạm vi tổ chức được thực hiện rộng khắp từ tỉnh đến thôn/xóm/tổ dân phố; các ngành, các cấp đã tổ chức được trên 4.823 hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý,... thu hút được trên 397.416 lượt người tham gia; thực hiện 1.776 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo 1.814 băng zôn cổ động; tổ chức và hưởng ứng 62 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 22.000 lượt người tham gia, cổ vũ; cung cấp 41.400 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật...

Cùng với việc quan tâm làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở đã được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, đi vào nền nếp; các tổ hòa giải và hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn; trong 05 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải thành hàng chục nghìn vụ việc mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, qua đó đã góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở. Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự đóng góp của các tổ hòa giải, hòa giải viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Ngày Pháp luật của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chất lượng tuyên truyền của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; nhận thức về pháp luật của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế,...

Kính thưa các đồng chí!

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, tôi đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp; các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mạng xã hội. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Thứ hai, triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về đất đai, dân sự; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng...

Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX (Chỉ số CCHC), Chỉ số PAPI của tỉnh. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm minh các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp...

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trở thành lớn, khó giải quyết; giữ vững và nâng cao tỷ lệ hòa giải thành.

Thứ năm, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

Thứ sáu, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua; tổ chức phổ biến, quán triệt Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, đây là một trong 07 Công ước cốt lõi về nhân quyền của Liên hợp quốc. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí tập trung theo dõi, lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận để có thể hiểu rõ, nắm chắc và lĩnh hội tốt nhất những nội dung được báo cáo viên giới thiệu tại Hội nghị.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL của tỉnh tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!.

Xin trân trọng cảm ơn!
8.532 views

Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: