Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022 - 16:39
Ngày 04/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 3055/UBND-NC chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 1. Người đứng đầu các Ban, Sở, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương các Luật và tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp cung cấp; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các Luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

2. Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và thực tế của địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành các Luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; đồng thời chủ trì theo dõi tình hình thi hành các Luật, cụ thể:

- Công an tỉnh: Luật Cảnh sát cơ động;

- Sở Nội vụ: Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Luật Điện ảnh;

- Sở Tài chính: Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

- Sở Khoa học và Công nghệ: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản luật; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông quán triệt, phổ biến văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống  truyền thanh cơ sở; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu văn bản khi công dân có yêu cầu.

 Nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về thực hiện pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của các Luật; thực hiện đăng tải, cập nhật tin, bài, ảnh, tài liệu tuyên truyền các Luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí

Tăng thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung cơ bản của các Luật trên các chuyên trang, chuyên mục để mọi người cùng biết và thực hiện.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong phạm vi quản lý của ngành. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các Luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Văn bản giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai, phổ biến các luật; cung cấp Đề cương tuyên truyền các Luật cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ và Nhân dân. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Văn bản; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Tin: Nguyễn Hiền

 
52 views

Tổng số: 621 | Trang: 1 trên tổng số 63 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: