icon icon icon
Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027
Thứ Ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022 - 08:10 - Lượt xem: 256

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án), ngày 15/7/2022, Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 1371) đã ban hành Văn bản số 122/HD-BCĐ hướng dẫn thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 đã hướng dẫn về nội dung, phương pháp thực hiện, cách thức xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện Đề án, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung thực hiện

Một là, Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 1371; sự quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đối với việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, Giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ chính trị, báo cáo viên pháp luật các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 1371; tích cực, chủ động, sáng tạo đề xuất những nội dung, biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Lấy kết quả thực hiện Đề án 1371 là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chính trị, báo cáo viên pháp luật hằng năm.

Ba là, Tổ chức quán triệt về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật đến các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân ở đơn vị cơ sở, làm cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 1371; xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm, ý thức tự giác trong chấp hành và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Bốn là,  Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, Trung đoàn 247 phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương trên địa bàn đóng quân để tham mưu, triển khai thực hiện; việc triển khai thực hiện Đề án 1371 thông qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, dã ngoại, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, giao lưu, kết nghĩa...

2. Về phương pháp thực hiện

Một là, Tổ chức cho đơn vị nghiên cứu, quán triệt nắm vững nội dung cơ bản của Đề án 1371; trong đó tập trung làm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Hai là,  Hàng năm cơ quan chính trị (cán bộ chính trị) các cấp tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương nhất là Tuyên giáo, Dân vận, Tư pháp để thống nhất nội dung phối hợp thực hiện Đề án 1371, xây dựng kế hoạch, xác định rõ những nhiệm vụ trọng yếu, hình thức, lực lượng tiến hành, nguồn lực bảo đảm; tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị lựa chọn xây dựng đơn vị điểm tập trung ở những khu vực trình độ dân trí còn lạc hậu, kinh tế, xã hội chậm phát triển, tình hình trật tự, trị an phức tạp.

Ba là, Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo; phân công trách nhiệm cấp ủy viên trong chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chính trị và đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện nội dung Đề án 1371, nhất là đối với những đơn vị được phân công làm điểm (Mỗi năm, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn 02 huyện, thành phố để xây dựng đơn vị điểm. Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh chỉ định Ban CHQS huyện Hàm Yên, Ban CHQS thành phố làm điểm để rút kinh nghiệm ). 

Bốn là, Lựa chọn các đồng chí có năng lực, kinh nghiệm làm báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng tuyên truyền; căn cứ vào tình hình thực tiễn để vận dụng các hình thức tuyên truyền cho phù hợp như: Phổ biến tập trung trực tiếp, nói chuyện pháp luật, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua thực hiện nhiệm vụ của quân nhân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Thông qua hoạt động tủ sách pháp luật, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa, Ngày Pháp luật; thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin nội bộ, bảng, biển, biểu ngữ, tranh cổ động và hoạt động các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

3. Về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

- Nội dung kế hoạch đề cập toàn diện đến các nội dung của Đề án, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; xác định vấn đề đột phá, trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các vấn đề, như: Nội dung tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật mới; cách thức sử dụng, phát huy hiệu quả các phương tiện, mô hình, công cụ bổ trợ; phương pháp đánh giá kết quả nhận thức và thực tiễn việc chấp hành pháp luật của các đối tượng (riêng năm 2022, tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu trong tổ chức ma chay; tảo hôn; tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy; tình trạng sử dụng bia, rượu quá mức và bạo lực gia đình; tình trạng tín dụng đen và hậu quả của vay nợ nặng lãi…; tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng và những Luật có liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia).

- Năm 2022, căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Đề án 1371 của Bộ CHQS tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, các cơ quan, đơn vị từ cấp trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đến cấp đại đội trực thuộc và tương đương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 1371 giai đoạn 2022 - 2024 và năm 2022.

- Từ năm 2023 đến năm 2027: Các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương xây dựng kế hoạch (kế hoạch phải xác định rõ nội dung công việc trong từng tháng, từng quý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lực lượng thực hiện và nguồn lực bảo đảm cho mỗi nhiệm vụ) báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp phê duyệt.

- Đối với tổ chức quần chúng: Hằng năm cấp ủy, chỉ huy các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1371 hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác năm của đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Tin: Nguyễn Hiền

 


Tổng số: 719 | Trang: 1 trên tổng số 72 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: