icon icon icon
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 'Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027'
Thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022 - 10:33 - Lượt xem: 381

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” theo Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Chương trình).

 Đối tượng tượng thực hiện của Chương trình gồm: (1) Người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (2) Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học pháp luật tại các trường cao đẳng, trường trung cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; (3) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; (4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo  dục  nghề nghiệp.

Kế hoạch đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Chương trình, gồm:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL

- Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực, tính tự giác của người đứng đầu, của mỗi người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với khóa đang học). Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở địa phương

Thứ hai, xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

- Rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa bộ chương trình, giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

- Xây dựng, biên soạn bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng của Chương trình, gồm: Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. - Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin và các quy định mới về tuyên truyền, PBGDPL và quy định mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào bộ chương trình, tài liệu PBGDPL cho phù hợp.

Ba là, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong đó: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Định kỳ tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền, PBGDPL về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện các bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả. - Tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên của tổ chức.

Năm là, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học pháp luật; số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL để triển khai giảng dạy môn học pháp luật trực tuyến và tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến.

- Cập nhật, công khai nội dung tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử huyện, thành phố. Đồng thời, xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến về giáo dục nghề nghiệp; thiết lập kênh thông tin liên lạc, diễn đàn, hội thảo trực tuyến về công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter...) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích, huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia tuyên truyền, PBGDPL; đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, người học và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Sáu là, huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình 

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia công tác PBGDPL, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Kế hoạch giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình theo phân công tại Kế hoạch, trước ngày 05/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tin: Nguyễn Hiền


Tổng số: 719 | Trang: 1 trên tổng số 72 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: