icon icon icon
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 'Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027'
Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 năm 2022 - 15:50 - Lượt xem: 304

Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây viết tắt là Đề án).
Với mục đích triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật, gồm:
 Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách
Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác này bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân thành viên.
 Thứ hai, phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách
Trên cơ sở phân cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương, tình hình thực tiễn của địa phương, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh/Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung, tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
 Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về truyền thông dự thảo chính sách
Hàng năm, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh/Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án trên địa bàn tỉnh.
 Bốn là, xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách
Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động để đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.
Nội dung truyền thông dự thảo chính sách gồm các vấn đề chủ yếu sau: (1) Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; (2) Nội dung cơ bản của chính sách; (3) Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; (4) Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).
 Năm là, tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách
Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí của địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, cụ thể:
(1) Phát huy vai trò của cơ quan quản lý thông tin, báo chí trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin, báo chí tham gia truyền thông dự thảo chính sách thông qua việc xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả để truyền thông về dự thảo chính sách trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và cơ quan thông tin, báo chí của cấp huyện.
(2) Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
(3) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách này tham gia đóng góp ý kiến.
(4) Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách tại địa bàn cơ sở thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, niêm yết tại bảng tin, màn hình tại khu dân cư, lồng ghép trong các loại hình văn hóa cơ sở và các hình thức phù hợp khác.
(5) Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách; Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, các ứng dụng phần mềm về phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
(6) Tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.
 Sáu là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách
(1) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau.
(2) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, công chức pháp chế các sở, ban, ngành; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xãthuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả.
 Bảy là, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia tham gia thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật.
Kế hoạch giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang,các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án theo phân công tại Kế hoạch./.
 Tin: Minh Hiền

 


Tổng số: 719 | Trang: 1 trên tổng số 72 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: