NĂM 2021

100,00%

Trước & Đúng hạn

0,00%

Quá hạn

 • Tiếp nhận: 2.030 hồ sơ
 • Giải quyết: 2.030 hồ sơ
Tháng 1/2021
 • Tiếp nhận: 238 hs.
 • Giải quyết: 238 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 2/2021
 • Tiếp nhận: 218 hs.
 • Giải quyết: 218 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 3/2021
 • Tiếp nhận: 219 hs.
 • Giải quyết: 219 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 4/2021
 • Tiếp nhận: 193 hs.
 • Giải quyết: 193 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 5/2021
 • Tiếp nhận: 193 hs.
 • Giải quyết: 193 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 6/2021
 • Tiếp nhận: 773 hs.
 • Giải quyết: 773 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 7/2021
 • Tiếp nhận: 196 hs.
 • Giải quyết: 196 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 8/2021
 • Chưa có số liệu
Tháng 9/2021
 • Chưa có số liệu
Tháng 10/2021
 • Chưa có số liệu
Tháng 11/2021
 • Chưa có số liệu
Tháng 12/2021
 • Chưa có số liệuBIỂU CHI TIẾT TỪNG THÁNG TRONG NĂM 2021

CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG