NĂM 2017

99,79%

Trước & Đúng hạn

0,21%

Quá hạn

 • Tiếp nhận: 946 hồ sơ
 • Giải quyết: 944 hồ sơ
Tháng 1/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 2/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 3/2017
 • Tiếp nhận: 759 hs.
 • Giải quyết: 757 hs.
 • 16,6% trước hạn
 • 83,1% đúng hạn
Tháng 4/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 5/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 6/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 7/2017
 • Tiếp nhận: 187 hs.
 • Giải quyết: 187 hs.
 • 88,2% trước hạn
 • 11,8% đúng hạn
Tháng 8/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 9/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 10/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 11/2017
 • Chưa có số liệu
Tháng 12/2017
 • Chưa có số liệuBIỂU CHI TIẾT TỪNG THÁNG TRONG NĂM 2017

CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG