NĂM 2019

99,92%

Trước & Đúng hạn

0,08%

Quá hạn

 • Tiếp nhận: 2.602 hồ sơ
 • Giải quyết: 2.600 hồ sơ
Tháng 1/2019
 • Tiếp nhận: 241 hs.
 • Giải quyết: 241 hs.
 • 79,3% trước hạn
 • 20,7% đúng hạn
Tháng 2/2019
 • Tiếp nhận: 154 hs.
 • Giải quyết: 153 hs.
 • 94,2% trước hạn
 • 5,2% đúng hạn
Tháng 3/2019
 • Tiếp nhận: 174 hs.
 • Giải quyết: 174 hs.
 • 96,0% trước hạn
 • 4,0% đúng hạn
Tháng 4/2019
 • Tiếp nhận: 173 hs.
 • Giải quyết: 173 hs.
 • 96,0% trước hạn
 • 4,0% đúng hạn
Tháng 5/2019
 • Tiếp nhận: 229 hs.
 • Giải quyết: 229 hs.
 • 93,9% trước hạn
 • 6,1% đúng hạn
Tháng 6/2019
 • Tiếp nhận: 249 hs.
 • Giải quyết: 249 hs.
 • 93,6% trước hạn
 • 6,4% đúng hạn
Tháng 7/2019
 • Tiếp nhận: 320 hs.
 • Giải quyết: 320 hs.
 • 96,9% trước hạn
 • 3,1% đúng hạn
Tháng 8/2019
 • Tiếp nhận: 321 hs.
 • Giải quyết: 321 hs.
 • 95,3% trước hạn
 • 4,7% đúng hạn
Tháng 9/2019
 • Tiếp nhận: 213 hs.
 • Giải quyết: 213 hs.
 • 82,2% trước hạn
 • 17,8% đúng hạn
Tháng 10/2019
 • Tiếp nhận: 281 hs.
 • Giải quyết: 281 hs.
 • 94,7% trước hạn
 • 5,3% đúng hạn
Tháng 11/2019
 • Tiếp nhận: 247 hs.
 • Giải quyết: 246 hs.
 • 95,1% trước hạn
 • 4,5% đúng hạn
Tháng 12/2019
 • Chưa có số liệuBIỂU CHI TIẾT TỪNG THÁNG TRONG NĂM 2019

CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG