Tổng số gửi đi: 3.839 | Tổng số nhận về: 5.315 .Tính đến ngày 25/11/2017
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và bằng giấy Nhận  bằng giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và bằng giấy Gửi bằng giấy Tổng số
Tháng 1/2017040204020136257393795
Tháng 2/2017030103016101129236537
Tháng 3/20176295135131.6558913674662.121
Tháng 4/20170504050441783365181.022
Tháng 5/20170462046241274285591.021
Tháng 6/2017053805385155286446984
Tháng 7/2017040204027136257400802
Tháng 8/20170105101.051132465628211.872
Tháng 9/2017000000
Tháng 10/2017000000
Tháng 11/2017000000
Tháng 12/2017000000