Tổng số gửi đi: 3.447 | Tổng số nhận về: 6.067 .Tính đến ngày 13/12/2019
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và bằng giấy Nhận  bằng giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và bằng giấy Gửi bằng giấy Tổng số
Tháng 1/201904765481149254178659
Tháng 2/2019051210522288395332854
Tháng 3/20190505105151151533271786
Tháng 4/2019051210522288395332854
Tháng 5/201905038511330265361872
Tháng 6/201930041011721157636226947
Tháng 7/2019400177135904205144751.065
Tháng 8/2019450137236103305473911.001
Tháng 9/201923030144404202447253657
Tháng 10/201930040172512248407295807
Tháng 11/20193664526867927548103331.012
Tháng 12/2019000000