Tổng số gửi đi: 540 | Tổng số nhận về: 1.378 .Tính đến ngày 20/04/2019
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và bằng giấy Nhận  bằng giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và bằng giấy Gửi bằng giấy Tổng số
Tháng 1/201904765481149254178659
Tháng 2/20190372103826721391473
Tháng 3/20190505105151151533271786
Tháng 4/2019000000
Tháng 5/2019000000
Tháng 6/2019000000
Tháng 7/2019000000
Tháng 8/2019000000
Tháng 9/2019000000
Tháng 10/2019000000
Tháng 11/2019000000
Tháng 12/2019000000