Tổng số gửi đi: 916 | Tổng số nhận về: 2.953 .Tính đến ngày 12/07/2020
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và bằng giấy Nhận  bằng giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và bằng giấy Gửi bằng giấy Tổng số
Tháng 1/202038745156588120463169757
Tháng 2/202027135944005718580480
Tháng 3/202034325157525113356154679
Tháng 4/202036672161599145957247846
Tháng 5/2020000000
Tháng 6/2020587891658411609792661.107
Tháng 7/2020000000
Tháng 8/2020000000
Tháng 9/2020000000
Tháng 10/2020000000
Tháng 11/2020000000
Tháng 12/2020000000