Tổng số gửi đi: 2.682 | Tổng số nhận về: 4.720 .Tính đến ngày 23/09/2021
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và bằng giấy Nhận  bằng giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và bằng giấy Gửi bằng giấy Tổng số
Tháng 1/202147476132682264274295977
Tháng 2/2021261711264581562312191649
Tháng 3/202127863117458160275192650
Tháng 4/202149083125698514765271.225
Tháng 5/202137867118563478654891.052
Tháng 6/2021711539886247611114981.360
Tháng 7/20218476191999476864901.489
Tháng 8/2021000000
Tháng 9/2021000000
Tháng 10/2021000000
Tháng 11/2021000000
Tháng 12/2021000000