NĂM 2018

NaN%

Trước & Đúng hạn

NaN%

Quá hạn

 • Tiếp nhận: 0 hồ sơ
 • Giải quyết: 0 hồ sơ
Tháng 1/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 2/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 3/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 4/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 5/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 6/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 7/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 8/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 9/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 10/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 11/2018
 • Chưa có số liệu
Tháng 12/2018
 • Chưa có số liệuBIỂU CHI TIẾT TỪNG THÁNG TRONG NĂM 2018

CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG