+ Ngày 22/01/2018 Ông/bà Kim Ngọc Tuyên, địa chỉ: Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa hỏi: Theo quy định tại Điều 43 Luật XLVPHC thi Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; Vậy, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trong một vụ việc có tổng giá trị của cả tang vật và phương tiện là không quá 25.000.000 đồng hay có quyền tịch thu tang vật không quá 25.000.000 đồng và tịch thu phương tiện không quá 25.000.000 đồng trong một vụ việc?

Ngày 02/02/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

 Tại khoản 3 Điều 43 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này”.

 Như vậy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm có thẩm quyền tịch thu tổng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không vượt quá mức tiền phạt đến 25.000.000 đồng./.