CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Công văn số 189/UBND-NC ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần

Thứ 2, 24/1/2022


Quyết định số 272/QĐ-STP ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Thứ 5, 23/12/2021


Quyết định số 268/QĐ-STP ngày 17/12/2021 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 18/12/2021


Báo cáo số 213/BC-STP ngày 01/10/2021 của Sở Tư pháp

Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ 6, 8/10/2021


Công văn số 1080/STP-VP ngày 27/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cung cấp danh mục văn bản về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ năm 2018-2021

Thứ 3, 28/9/2021


Báo cáo số 173/BC-STP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ 6, 20/8/2021


Công văn số 2548/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 26/7/2021


Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp

Thực hiện Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Thứ 2, 10/5/2021


Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ 3, 2/3/2021


Quyết định só 30 /QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 9/2/2021Tổng số: 43 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang