CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Báo cáo số 173/BC-STP ngày 02/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (Số liệu từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017)

Thứ 4, 9/8/2017


Công văn số 1621/UBND-NC ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 5/6/2017


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 17/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017

Thứ 6, 24/3/2017


Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 15/12/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Thứ 6, 16/12/2016Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang