CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Báo cáo số 154/BC-STP ngày 19/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 7/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 106/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (phục vụ chấm điểm năm 2019)

Thứ 2, 13/7/2020


Báo cáo số 128/BC-STP ngày 19/6/2020 của Sở Tư pháp

kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 6/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2020

Thứ 3, 23/6/2020


Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ 4, 10/6/2020


Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyen Quang

Thành lập Tổ công tác thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ 4, 10/6/2020


Báo cáo số 95/BC-STP ngày 22/5/2020 của Sở Tư pháp

kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2020; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020

Thứ 2, 25/5/2020


Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng,chống tham nhũng

Thứ 6, 22/5/2020


Báo cáo số 58/BC-STP ngày 17/4/2020 cảu Sở Tư pháp

Kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 04/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2020

Thứ 4, 29/4/2020


Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/4/2020


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp

kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 3/2020; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2020

Thứ 2, 23/3/2020Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang