CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 811/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 20/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung

Thứ 4, 21/7/2021


Công văn số 731/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết

Thứ 2, 12/7/2021


Công văn số 3798/BTP-VĐCXDPL ngày 13/10/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL

Thứ 4, 14/10/2020


Công văn số 866/STP - XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban dân tộc và Bộ Tư pháp, giai đoạn 2014-2020

Thứ 5, 1/10/2020


Công văn số 2957/UBND-NC ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổsung một sốđiều của Luật Ban hành văn bản QPPL

Thứ 3, 22/9/2020


Công văn số 1299 /UBND-NC ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nội dung không phù hợp tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND

Thứ 6, 17/5/2019


Báo cáo số 12/BC-NC 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 18/2/2019


Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 5, 31/1/2019


Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 21/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 4, 30/1/2019


Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 28/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v phê duyệt Kế hoạch công tác Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019

Chủ nhật, 27/1/2019Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang