CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 219/BC-STP ngày 10/10/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 11/10/2021


Báo cáo số 212/BC-STP ngày 30/9/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 3, 5/10/2021


Báo cáo số 206/BC-STP ngày 19/9/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; mức trợ cấp nuôi dưỡng và mức mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng, chăm sóc...

Thứ 3, 21/9/2021


Báo cáo số 202/BC-STP ngày 15/9/2021 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 16/9/2021


Báo cáo số 199/BC-STP ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8...

Thứ 4, 15/9/2021


Báo cáo số 201/BC-STP ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 15/9/2021


Báo cáo số 193/BC-STP ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 6/9/2021


Báo cáo số 183/BC-STP ngày 20/8/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ kinh phí dự phòng, nội dung và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 20/8/2021


Báo cáo số 177/BC-STP ngày 16/8/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 6, 20/8/2021


Báo cáo số 176/BC-STP ngày 1/8/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học; chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế đi đào tạo...

Thứ 3, 17/8/2021Tổng số: 235 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang