CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 3334/UBND-THVX ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v giao xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 5, 9/9/2021


Công văn số 3280/UBND-NC ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2022

Thứ 3, 7/9/2021


Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 01/9/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 6/9/2021


Công văn số 986/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 6/9/2021


Công văn số 902/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 11/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 11/8/2021


Quyết đính số 179/QĐ-STP ngày 11/8/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học; chính sách hỗ trợ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia,...

Thứ 4, 11/8/2021


Công văn số 895/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 10/8/2021


Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 10/8/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/8/2021


Công văn số 869/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 5/8/2021


Quyết định số 170/QĐ-STP ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ pháp triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 5/8/2021Tổng số: 260 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang