Số - ký hiệu: 02-HD/BDVTU Ngày ban hành: 10/09/2021
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Dân vận Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng
Trích yếu: Hướng dẫn về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 587-CV/BTGTU Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 22/09/2021
2 18-KL/ĐU Quyết định Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ mười bảy (khóa X) 13/09/2021
3 03-QĐ/TU Quyết định Về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý 10/09/2021
4 12-KH/ĐU Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 09/09/2021
5 28-KH/ĐUK Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 08/09/2021
6 89-BC/TU Báo cáo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 06/09/2021
7 11-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 30/08/2021
8 3036/UBND-NC Công văn tăng cường kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 21/08/2021
9 193-BC/BTCTU Báo cáo Báo cáo kết quả rà soát thực trạng, xây dựng phương án điều động, chuyển đổi vị trí việc làm 09/08/2021
10 38/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị 04/08/2021
11 49-CV/ĐU Công văn báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” 02/08/2021
12 2674/UBND-KGVX Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 31/07/2021
13 25-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền, triển khai chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Châp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 28/07/2021
14 45-CV/ĐU Công văn tiếp tục thực hiện Đề án 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 24/07/2021
15 10-CTr/ĐUK Chương trình hành động Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 23/07/2021
16 256-KL/TU Kết luận Kết luận hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án 06-ĐA/TU ngày 03/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025 06/07/2021
17 77-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch các công tác thực hiện các Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 26/06/2021
18 08-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh ( khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 26/06/2021
19 57-BC/TU Báo cáo Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh 25/06/2021
20 05-CT/TW Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 23/06/2021