Số - ký hiệu: 41/KH-STP Ngày ban hành: 06/12/2017
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 25/12/2017
Trích yếu: Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 911-CV/TU Công văn V/v tổ chức Tết năm 2018 28/12/2017
2 110/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 14/12/2017
3 281/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2018 21/11/2017
4 271/BC-STP Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2013-2017 15/11/2017
5 268/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 14/11/2017
6 04/QCPH-UBND Quy chế Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa Tỉnh Yên Bái với tỉnh Tuyên Quang 10/11/2017
7 251/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 31/10/2017
8 345/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 02/10/2017
9 211/BC-STP Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh quý III năm 2017 20/09/2017
10 78/KH/UBND Kế hoạch Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 18/09/2017
11 13/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 18/09/2017
12 35/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tac phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/09/2017
13 74/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại 08/09/2017
14 287/QĐ-UBND Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/08/2017
15 2577/UBND-NC Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 22/08/2017
16 32/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 21/08/2017
17 108/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 15/08/2017
18 30/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới 11/08/2017
19 262/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Tuyên Quang 09/08/2017
20 66/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 05/08/2017