Số - ký hiệu: 1256/QĐ-TTg Ngày ban hành: 21/08/2017
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội Ngày đăng: 08/09/2017
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình mục tiêu phat triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 179/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ tháng 5 khóa XVIII 20/01/2018
2 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 06/01/2018
3 117/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 21/12/2017
4 25/NQ-HĐND Nghị Quyết Về chủ trương thành lập Phường An Tường thuôc Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 07/12/2017
5 26/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 07/12/2017
6 103/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 02/12/2017
7 263/BC-STP Báo cáo Tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 10/11/2017
8 99/NQ-CP Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 03/10/2017
9 34/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2018 31/08/2017