Số - ký hiệu: 108/QĐ-STP Ngày ban hành: 15/08/2017
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 21/08/2017
Trích yếu: V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 345/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 02/10/2017
2 211/BC-STP Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh quý III năm 2017 20/09/2017
3 78/KH/UBND Kế hoạch Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 18/09/2017
4 13/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 18/09/2017
5 35/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tac phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/09/2017
6 74/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại 08/09/2017
7 287/QĐ-UBND Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/08/2017
8 2577/UBND-NC Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 22/08/2017
9 32/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 21/08/2017
10 30/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới 11/08/2017
11 262/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Tuyên Quang 09/08/2017
12 66/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 05/08/2017
13 28/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội năm 2017 03/08/2017
14 176-BC/TU Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới 18/07/2017
15 71/2017/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020 13/07/2017
16 57/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 13/07/2017
17 2586/KH-BCĐ-CAT-TM Kế hoạch Thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 05/07/2017
18 928/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của ngành Tư pháp giai đoạn 2017-2020 29/06/2017
19 114/BC-STP Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 14/06/2017
20 20/KH-STP Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017 07/06/2017