Số - ký hiệu: 35/KH-STP Ngày ban hành: 21/09/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trích yếu: Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 34/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 16/09/2020
2 2821/UBND-KGVX Công văn Về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 12/09/2020
3 30/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 29/07/2020
4 2316/UBND-THCB Công văn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 27/07/2020
5 2636/BTP-CNTT Công văn hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 21/07/2020
6 139/BC-STTTT Báo cáo Tình hìnhthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/07/2020
7 402-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 26/06/2020
8 64/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Namgiai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/06/2020
9 16-QC/TU Quy chế Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 27/05/2020
10 1138/UBND-THCB Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Chính phủ 21/04/2020
11 01/KH-BCĐ Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020 05/04/2020
12 49/BC-STTTT Báo cáo Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2020
13 48/STP-PBGDPL Công văn triển khai Tổng đài hỗ trợ các phần mềm ứng dụng Ngành Tư pháp 17/01/2020
14 118/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020 30/10/2019
15 199/BC-STP Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 30/07/2019
16 38/KH-STP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 30/07/2019
17 694/STP-PBGDPL Công văn V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019 15/07/2019
18 118/BC-STP Báo cáo Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý II năm 2019 25/05/2019
19 44/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 08/04/2019
20 50/BC-STP Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 22/03/2019