Số - ký hiệu: 86/KH-UBND Ngày ban hành: 27/07/2020
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch số 348-KH/TU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 143/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh TuyênQuang 25/02/2021
2 72/NQ-HĐND Nghị Quyết Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình,dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/12/2020
3 436/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác 03/11/2020
4 377/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố 18/09/2020
5 37/NQ-HĐND Nghị Quyết Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 05/09/2020
6 2554/UBND-TNMT Công văn giao thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/08/2020
7 2205/UBND-TNMT Công văn Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, cung ứng, sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm 20/07/2020
8 16/NQ-HĐND Nghị Quyết Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 04/05/2020
9 1231/UBND-NC Công văn V/v ban hành hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2020 29/04/2020
10 13/NQ-HĐND Nghị Quyết Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/12/2018
11 211/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố 07/08/2018
12 100/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18/04/2018
13 485/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tình Tuyên Quang ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang (nay là Công ty cổ hần cấp thoát nước Tuyên Quang) 29/12/2017
14 3714/QCPH-UBND Quy chế Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông Lô tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Tuyên Quang 29/12/2017
15 23/NQ-HĐND Nghị Quyết Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/12/2017