Số - ký hiệu: 115/QĐ-STP Ngày ban hành: 25/06/2020
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchnăm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 334/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước do không còn nhiệm vụ chi trong năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp 31/12/2020
2 202/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp 18/11/2020
3 1215/STC-QLNS Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 31/07/2020
4 2360/UBND-TH Công văn xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế -xã hội và Dự toán ngân sáchnhà nước năm 2021 30/07/2020
5 1140/STC-QLNS Công văn thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2020 21/07/2020
6 2117/UBND-TC Công văn Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính 14/07/2020
7 114/QĐ-STP Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức thuộc Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quangnăm 2019 25/06/2020
8 1681/UBND-ĐTXD Công văn Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 06/06/2020
9 1513/UBND-TC Công văn V/v tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 25/05/2020
10 14/NQ-HĐND Nghị Quyết Phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang 06/12/2018
11 15/NQ-HĐND Nghị Quyết Quyết định dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 06/12/2018
12 12/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 06/12/2018
13 3608/UBND-TH Công văn V/v thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 20/11/2018
14 3013/BTP-KHTC Công văn V/v kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 14/08/2018
15 98/QĐ-UBND Quyết định Quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 17/04/2018
16 265/UBND-TC Công văn V/v thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 27/01/2018
17 132/2017/TT-BTC Thông tư Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 15/12/2017
18 24/NQ-HĐND Nghị Quyết Về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2108 tỉnh Tuyên Quang 07/12/2017
19 432/QĐ-UBND Quyết định Quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 02/12/2017
20 114/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền hành chính quốc gia an toàn, bền vững 28/08/2017